top of page
Artboard 1 copy 6.png

Igualtat entre homes i dones en l'entorn laboral


En el BOE del dia 14 d'octubre s'ha publicat el Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre. Es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i el Reial decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes.

Aquests dos reials decrets estan dirigits a garantir la plena igualtat entre dones i homes en l'entorn laboral. Els textos atorguen rang de llei als reglaments d'igualtat retributiva i de plans d'igualtat.


1. Plans d'igualtat en les empreses (Reial decret 901/2020)

El Reial decret 901/2020, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, entrarà en vigor al cap de tres mesos de la seva publicació al BOE (és a dir, el 14 de gener de 2021). No obstant això s'estableix un règim transitori per als plans d'igualtat vigents al moment de l'entrada en vigor d'aquest RD, que s'hauran d'adaptar en el termini previst per a la seva revisió i, en tot cas, en un termini màxim de dotze mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquest RD 901/2020, previ procés negociador.

Els plans inclouran a totes les persones treballadores de l'empresa i serà obligatori fer un registre.

Entre les principals novetats trobem:

a) En el cas d'empreses de 50 treballadors o més l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat serà obligatòria, tret que -amb independència de la plantilla- l'obligació estigui imposada per conveni. L'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària per a les altres empreses.

b) Les empreses hauran d'iniciar el procediment de negociació dels seus plans d'igualtat mitjançant la constitució d'una comissió negociadora, dins del termini màxim dels tres mesos següents al moment en què haguessin assolit les persones de plantilla que el fan obligatori i com a màxim en el termini d'un any ha d'estar aprovat i la sol·licitud de registre presentada.

c) El diagnòstic obligatori ha de partir del procés de selecció i complir amb un contingut mínim.

d) El pla haurà de ser registrat i haurà d'incloure els salaris desglossats de tota la plantilla

e) Els plans d'igualtat vigents s'hauran de adaptar -previ procés negociador- en un termini màxim d'un any.

f) El període de vigència o durada dels plans d'igualtat, que serà determinat, si escau, per les parts negociadores, no podrà ser superior a quatre anys.

1.1 A quines empreses s'aplicarà aquest RD 901/2020?

Totes les empreses compreses en l'article 1.2 de l'Estatut dels Treballadors, amb independència del nombre de persones treballadores en plantilla, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral. En el cas d'empreses de 50 persones treballadores o més, les mesures d'igualtat, s'hauran de dirigir a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut previst en el nou RD (art. 45.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març).

2. Igualtat retributiva entre dones i homes (Reial decret 902/2020)

El Reial decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes, que entrarà en vigor al cap de sis mesos de la seva publicació al BOE (és a dir, el 14 d'abril de 2021), facilita la identificació de les discriminacions salarials a través d'un conjunt d'instruments de transparència: un registre amb informació desagregada per sexe, classificació professional i tipus de retribució; una auditoria de l'empresa que inclogui l'avaluació dels llocs de treball i un pla per corregir les desigualtats; i un sistema de valoració de llocs de treball que respecti el principi d'igual retribució per a llocs del mateix valor.

2.1 Principi de transparència retributiva

Les empreses i els convenis col·lectius hauran d'integrar i aplicar el principi de transparència retributiva entès com aquell que, aplicat als diferents aspectes que determinen la retribució de la plantilla i sobre els seus diferents elements, permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor que se li atribueix a aquesta retribució.

El principi de transparència retributiva té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a valoracions incorrectes de llocs de treball, que succeeix quan s'exerceix una feina del mateix valor i es percep una retribució inferior sense que aquesta diferència es pugui justificar objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per arribar a aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

Comments


bottom of page