top of page
Artboard 1 copy 6.png

Publicat el Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a 2023

S'ha publicat al BOE el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 que s'ha incrementat en un 8% respecte a l'establert per a l'any 2022, i queda fixat en les següents quanties:

  • 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors/es.

  • 51,15 euros/jornada legal en l'activitat per als treballadors eventuals i per als temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies.

  • 8,45 euros/hora efectivament treballada per als empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern.


SMI Import brut:

Diari: 36 €

Mensual (14 pagues): 1.080 €

Anual: 15.120 €


Aquestes quanties comprenen tan sols les retribucions en diners -sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la seva minoració- i s'entenen referides a la jornada legal de treball de cada activitat, per la qual cosa s'aplicarà el SMI a prorrata en cas de realitzar-se una jornada inferior.


A més, la norma regula com opera la compensació i absorció en aquells supòsits en els quals la retribució dels treballadors/es superi, en el seu conjunt i còmput anual, els 15.120 euros, de manera que aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes percebessin els treballadors i treballadores en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació de la norma.


El reial decret entrarà en vigor el 16 de febrer de 2023, però les noves quanties del SMI tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2023.


El reial decret incorpora, en la seva disposició transitòria única, regles d'afectació amb la finalitat d'evitar que l'increment del SMI provoqui distorsions econòmiques o conseqüències no estimades en els àmbits no laborals que utilitzen aquesta magnitud als seus propis efectes. La norma estableix que les noves quanties del SMI no són aplicables:

  • A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'administració local que emprin


el salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions o per a accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les pròpies comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l'administració local.

  • A qualsevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l'aplicació de les noves quanties del SMI.Comentários


bottom of page